ࡱ> 5 !"#$%&'()*+,-./012346789Root Entry F\SummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8 WordDocumentJ Oh+'0 $ 0 < H T`hpx_o(u7bNormalAdministrator3@7;O@$WT@P[@gΠ=WPS Office_11.1.0.11294_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXlt| _o-NVL 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.11194!A8BC0547332C40DEA5E7FD4B9929BE2F0Table]Data WpsCustomData PKSKSJ dx8u D , 9"[$8 h L @8:,!  GS[@\ 2022t^,{1S GS[@\ sQN2021t^Vc[^V[͑'Y?eV{ce=[`Qߍ*[~glQJT (N0NNt^NgNelQJT) 9hnc[!^[@\sQN2021t^Vc[^?eV{ߍ*[]\O[c b@\>mQ[~2020t^12g13e2021t^1g5e b@\[vsQSUSMOۏLNNyߍ*[0s\[~glQJTY N vDё`Q N -N.YvDё`Q 10{RM N`Q 2021t^-N.YvDё NbS33,180.6NCQ0 DёbN`Q 202021t^bS"?eqQbN-N.YvDё33,180.6NCQ0 30DёO(uTyv[e`Q 2021t^1-11gbSqQO(u-N.YvDё30,651.92NCQ vQ-N1 VOQeReRDёGSl?e@\/eN42.67NCQ ;N(uN/eNd[?QW,gu;mODё0d[?Q'Yf[uu;meRI{,GSWaNE\lgNOu;mO-N_/eN5,282.84NCQ (uN/eN2021t^NOODё0NyOOie40lQv'`\MOe40'Yf[u`Ne401\NRN gRe40RNu[SW0We4I{/eQ5 Ob[aeR~9GSy_QNNR@\/eN981NCQ (uN/eNQNu;meR0 N^\ $Oke4 m8hNXTu;me40t^n60\QQgM|y_XuQu;meR/eQ0 N 0WevDё`Q 10{RM N`Q 2021t^bSqQ N0WevDё2,459.41NCQ0 DёbN`Q 2021t^bS"?eqQbN0WevDё2,459.41NCQ0 030DёO(u`Q 2021t^1-11gbSqQ/eN0WevDё1,764.9NCQ0vQ-N1 WaNINRYeeR~9GSYeSO|~/eN814.86NCQ (uN-N\f[Ye~9/eQ;2 1\NeRDёGSRR1\N@\/eN61NCQ (uN/eN>yOOie40lQv'`\MOe40'Yf[u`Ne401\NRN gRe40RNu[SW0We4I{/eQ;3Ob[aeR~9bNGSQNNR@\110NCQ (uN/eNQNu;meR0 N^\ $Oke4 m8hNXTu;me40t^n60\QQgM|y_XuQu;meR;4 -N.Y"?eWGO'`[E\] zNyDёbNGSOO?bO gR-N_348NCQ (uNGS2021t^e\:S9e yv] z/eQ0 N SgqvDё`Q 10{RM N`Q 2021t^bSqQ NSgqvDё1,518.77NCQ0 20DёbN`Q 2021t^1-11gbS"?eqQbN1,518.77NCQ0 030DёO(u`Q 2021t^bSqQ/eN1,096.43NCQ0vQ-N1 sNLNYecGSRDёGSLNYe-N_/eN546.66NCQ,(uNYef[NhVY-n0VfNDe-nSW@xe~O9e I{eb/eQ;2 gNISu`Obb` YDёGSgN@\/eN549.77NCQ,(uN[U؏g؏IeR/eQ,hg{bI{/eQ0 (N)2021t^ NO Dё/eN`Q *bbk2021t^11g^ bS NO /eQё:N134,768NCQ vQ-NOW,glu/eQ65,349NCQ0O]D/eQ63,651NCQ0OЏl/eQ5,768NCQ0 PAGE PAGE - 1 - [~glQJT  "$&68:DFù}umcYL@CJ,OJPJQJo(aJ,CJ,OJPJQJo(aJ,CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJo(CJ OJPJo(CJ OJQJo(aJ CJ OJQJo(aJ &CJ OJQJo(aJ mHsHnHtHUCJ OJQJo(aJ CJTOJQJo(aJTCJTOJQJo(aJTCJOJQJo(aJCJ OJPJo(CJ OJPJo(CJ OJPJo(CJ OJPJo(mHsHnHtHUCJ OJPJo(F L r ϿumcYLA6CJ PJo(aJ 5\CJ PJo(aJ 5\CJ OJPJo(aJ 5\CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ PJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*CJ OJPJQJo(aJ >*CJ,OJQJo(aJ,CJ,OJPJQJo(aJ,CJ,OJPJQJo(aJ, J L f v`RD6CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ CJ PJaJ 5\CJ PJo(aJ 5\CJ OJPJo(aJ 5\CJ PJo(aJ 5\f h *,8:tvõyoe[SKA7CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ CJ PJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ CJ PJaJ 5\CJ PJo(aJ 5\CJ OJPJo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ vP<@Bɿxn_UC9/CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ B*phCJ PJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ B*phCJ PJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ .0hj|~ptù}ukYO=#CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ CJ PJo(aJ CJ PJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ CJ PJo(aJ CJ PJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ PJo(aJ CJ PJaJ 5\CJ PJo(aJ 5\CJ OJPJo(aJ 5\2S2SU+sU+s%o(0^`02SU+s&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pF@Fcke a$$1$CJKHmH sH nHtH_HV@Vh 2d$$@&CJ OJPJQJaJ 5\J@Jh 3d$$@&CJ aJ 5\$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*('@q(ybl_(uCJaJ`O`Char!da$$1$WDZ`ZCJ$OJPJQJaJ$5KHFOFChar Char Char CharaJO.؞k=W[SO Para Char Char Char Char Char Char Char dhH$POPp0a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JaJKHRORp18a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JaJKH^O^SeUSMOd0xxa$$9DH$B*phCJ4OJPJ@<KHF f v  G*Ax @Times New Roman-([SO3$ *Cx @Arial- |8ўSO7$ [ @ Verdana;4 N[_GB2312-4 |8N[7Deck\h[{SO;4 wiSO_GB2312_o(u7b Administrator QhJdL'\T'<!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2P)?u2b4,>@ = dyt,+fhlnz|~}qfbO?B*phCJnOJQJo(aJT5"B*phCJnOJQJo(aJT5 *0Jo(0JCJOJQJaJ0JCJOJQJaJU$0JCJOJQJaJmHsHnHtH0JCJOJQJaJU0JCJOJQJaJ0JCJOJQJaJU0J0JU0J0JUPJo(CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ 5\CJ OJPJo(aJ 5\CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ PJo(  "$&8Fdda$$da$$da$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$WD`WD`WD`WD`WD` L h x d WD` d WD` d WD` d WD` d WD` d WD` d WD` d WD` d WD` & Fd WD` d WD` dWD` ,:v0j~u d WD` d WD` d WDd@`@ d WD`d ^ d WD` d WD` d WD` d WD` d WD` d WD` & Fd d WD` hjl~}zusa$$ 9r 9r 9r #$&` 9r h]hh`h 9r #$&` 9r 9r 9r h]hh`h 9r #$&` 9r 9r 9r &dP d WD` d WD`:0. A!#2"Q$%S2P1809 0F@}TE4rJFIFJPEG Imager 2.1    "o  !1A"Qaq2 BRr#3bCSUWTcs$45Dd ?"E(J""(DR"(DE((J"""(R"""(DRDE/-Ih:H[,G{\8)^kftEag)k#k9GEqn"k8-jE肢ZwmD \TWx|la×hS#C-DZYiTMoǙ jDDDE_xf-[0՞[F7F·W!į˄ݣcMxfF䏔 0%/lZ0o4h.w8V*@|e^#ǔyYGy Zaeƶ8!eB}Ysx=r6'G),]hYB!R:1]O v7=}z] l, hmKLȀ .~tϦԳm[34Zs6\1&\k%#픯,:qk}k7f#n2맒C{}Rosl \|~}eűu\# ~sIfO*?ką_j%ʍLw=ҍ1q)lSt7.c vOoXsՎ05.q%]IoSo״{<>B*xqȏqYɈ؞DӬvp?HլVv`:LAn"jY0i+ru˓K5Tn\'֓ԛN&8Hƹj ՞yZ|Y͂?{w1>5DEUVJ"(DBtkt̗<v75MC|F}BArnOykA'1|M~^*\_QpG%<پYb(1好Z1vZ""V""""]A&"N(hë]P4>LFݺ+]Ɩ3-]Ţ= h ,0 4y};ctoN2H{UM}8%Iek4q#+YOcdm5B+jҔE񪩊Y瑰 #΁RI~gyǀ%J|e^a";Z,|Ys_41&yw-cE;:=*η>7O)< kIsOߣMcV|]Ol,5gd4mW@'M\tڰ Tu*Eң鎜]~r0U[{cVGw=Z=u01UYipC>KyW[2,yEj6fh+}`90Sb#╽jJChӓ6Gj]EWV1#үiw38Yqm<&vhv-kWXljI3*QFp{<e]AЃڹ 9OoR:Jpդ|Ëݨ+w,p 01:\uy3#;IWLGeʈ%Ǵ9BZߕcSjڮòwB]v|VҫaQ e]ϵWDtA "+ҩ gKg fKkWT6GhÈX$d>b뜑LYckӮUs,XIm:XYW.|d4<"җ035޾*6PU7Q߫vCzgN%DJAXֽɻCsYM~66NxDE[X"/2x_-sOƼ“`lw0-}ja6`۲}kW?~l}۱$'o1J4nmLmHqyqrm-: FݯEHeXF8 8Zz9>qeZL(K׹۞;%VXUEs[%ef+VF3Sh%e`軏3z׻NXQ/c=E{EqV3n;h# hUcU SFǍAّS]7i10NHX{\FVUyO,e?]Nxgn8G(pvugC'ccmd-ܟymx~M<4Qv:IwG q$pWNAk]Y^k1X>ɦMSM5 'qu#v{3?&ihW_T]WU$c?v_ MO+qhgk?ʓ4+b8-n׺: 0p,NQA?_hpt+yj-ELnXgEZ+wTG)?EulB>) vVX#KajM|-UɛyD:F|__y M^|oԒG~DuT+3v\H;O-AӖ[Pw!:-`wҚ-mU8O ն\_W~-'RU#3$pV-Swm%+uss'z^ya,֌6҇*Gp;-g\/Ã020VGOO".,:5sIIѷ,NRbΖEBlrI)5YXn{^IJ[/ijCH^~FeNoۜ{g\iyi's[,~Pn 㟄GY$ZCaۛU\W8 ik^5\M>ķ@|]Ys4kGPCi<d8GG7]yp A׻M [g= \56<ۍ9q OJ(EPVEQ@RFzN]- ӌcf4i܄#MEcjJqT6/G0{V`{Mns:IMP'<5T|'vaoĶzȎM1V"Hc30wWPM]""&)=B")DDDWK7Qn6ZV;ԏ:5K$[u^jƏmXҿqhߤ3՟͍ݼyĖIѽÉ3ʾ:+ON,wg]ǥyv ;B+}>+ϥ$dn^RMKT28a`cѸ5nvWTmݽ|E+1 IՈp`{O.@oDPQT՘B"DDDQDP@Qܵ|{bDum;zk ݕ+= =FW-]m 6r>IaVXlg<2oEC'b|;#u×{sΨ%ffNj Gyd lίiQOܸ#$<۾eUZOPO) ]fYwki#?OwU`f4F~UZj:׆SRC}faߋ0M#>ԛ#޺OG#v`8[CG}>+!>Ox ?1J~!2ocZB|8NGl_XebYTөwy6u?Yl*6Xw{Yw o{mL>uZ+uKlhjH[m*"+/%:U*W")DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDENekF qT a &z ^ 5 dC X ! *iV;N^Zjd 8/BJKr8BH/m[{%p>/O *G2 { ~!i" A")X" e"t"x#S#~s#/%R&S'H);+N +5,k,(-9-OJ.}b0S3<45V25=5j566 [78YX8A;8)<+/<="=$=h ?]?8@Bs@n>BE"cEFFG lG<8H8H]SIx JJ2Jf2JKL$N P>Pn QUQ9R&bSrT8U\FU0WYY`[\kk\]0]G][)^W^Sf^`h`/&a,aIb{+bPdZdKeLRg4h dhi(iQiYi[.jLjxj?k4sl4;m8n_oVpqs*{suSuM~uEMv#x}xx(yS#z?zWLz<4{@c{n{ |5| -yuo U*55"r:Lmw?r>&%0 5e6<h>+R^<SgCi%F%s=WJW=Nb>W&"TaI(0=0ey[\lr7 k.w eg='J) 1h;VI@%A{\2_y)B}=KWI1._y6E4L0NQ4elZ/ZzhX\ #5/8/&sio[8~i#]7n!8eFbgiX6a9=$y4 '!j J%=`U)3VW-\=X[m OwS2RH}Q/?",jpDb3:xIFB 4>8 %F I+!\!z:v;M;Ja F.lnAv. "T,R$@}TE4r<.J(  XA (8P [h_2VGr 2#" `z s 6((P e,gFh 3#" ` * 3 ? tD`'t  !!@